KIZ KULES?

Türk?e ismi ile K?z Kulesi, antik Yunan ve orta?a? Bizans d?nemlerinde Leander Kulesi olarak da bilinmektedir ve ?stanbul’un üsküdar k?yalar?nda olan ?stanbul Bo?az?nda kü?ük bir ada üzerinde bulunmaktad?r.

 

K?z Kulesi ?stanbul Bo?az?nda bulunan Pers gemilerinin hareketlerini kontrol etmek i?in M? 408 tarihinde eski Atina generali Alcibiades taraf?ndan yapt?r?lm??t?r. Daha sonra kule Bizans’?n antik kentleri ve Chalcedon aras?nda kalm??t?r. Kule Bisans ?mparatoru Alexius Comneus taraf?ndan MS 1110 y?l?nda büyütülüp ve restore edilerek kaleye d?nü?türülmü?, Osmanl? Türkleri taraf?ndan da 1509 ve 1763 y?llar? aras?nda bir?ok kez restore edilmi?tir. En son restorasyon 1998 y?l?nda yap?lm??t?r. ?elik destekleri 17 A?ustos 1999 depreminden sonra bir ?nlem olarak eski kulenin etraf?nda eklenmi?tir.

 

 

Yüzy?llar boyunca bir deniz feneri olarak kullan?lan kulenin i?i eski Roma, Bizans ve Osmanl? ba?kentinin mükemmel bir g?rünümüyle, popüler bir kafe ve restoran d?nü?mü?tür. ?zel tekneler günde birka? kez kuleye gezi turlar? düzenlemektedir.

GALATA KULES?

?stanbul’da Hali?’in kuzeyinde bulunan, Türk?e de Galata Kulesi olarak an?lan kule, Bizans zaman?nda Ceneviz ve Megalos Pyrgos taraf?ndan ?sa'n?n Kulesi olarak da bilinirdi. Galata Kulesi kapakl? silindir ?ekli ile ?ehrin en ?arp?c? yerlerinden biridir ve Hali?'in tüm silüetine hakimdir

 

Galata Kulesi, Ceneviz kolonisinin ?stanbul’da ki geni?leme d?nemi olan 1348 y?l?nda Christea Turris ad?yla in?a edilmi?tir. B?ylece Galata, Ceneviz kalesini ?evreleyen surlar?n?n zirvesi olmu?tur. ?u andaki Galata Kulesi, Hali?'in giri?ini kapatan ve devasa bir deniz zincirinin kuzey ucunun kontrolünü sa?layan Megalos Pyrgos ad?yla bilinen eski Bizans kulesi ile kar??t?r?lmamal?d?r. ?ünkü o kule farkl? olup, 1204 y?l?nda D?rdüncü Ha?l? Seferi s?ras?nda büyük ?l?üde tahrip edilmi?tir. swiss replica watches

 

66.90 metre olan kule(üstte süsü olmadan yüksekli?i 62.59 metre) in?a edildi?i y?llarda ?ehrin en yüksek yap?s? olmu?tur. 1638 y?l?nda Hezarfen Ahmet ?elebi, Bo?az üzerinden Anadolu yakas?ndaki üsküdar yama?lar?na bu kuleden yapay kanatlarla u?an en eski havac? olarak bilinmektedir.

AYASOFYA CAM?? VE MüZES?

Türkiye’de ?stanbul’da bulunan Ayasofya (Kutsal Bilgelik, Türk Ayasofya) ?nce ataerkil bir bazilika, sonra bir cami, ?imdi ise bir müzedir. ünlü muazzam kubbe, Bizans mimarisinin bir simgesi ve dünyan?n en güzel binalar?ndan biri olarak kabul edilir. Ayasofya, 1520 y?l?nda Orta?a? Sevilla Katedrali tamamlan?ncaya kadar ge?en yakla??k bin y?l boyunca dünyan?n en büyük katedrali olmu?tur.

 

?imdiki bina asl?nda Bizans ?mparatoru Justinian’?n emriyle 532 ve 537 y?llar? aras?nda kilise olarak in?a edilmi?tir, asl?nda ü?üncü Kutsal Bilgelik Kilisesi’dir (?nceki iki ayaklanmada tahrip edilmi?ti). Milet Isidoros ve Tralles Anthemius ad?nda iki mimar taraf?ndan tasarlanm??t?r. Kilisede ?zellikle 50 ad?ml?k (15m) gümü? iconostasiste kutsal emanetlerden ve di?er e?yalardan olu?an büyük bir koleksiyon bulunmaktad?r. Ayasofya yakla??k 1000 y?l boyunca, Konstantinopolis Patri?i’nin ataerkil kilisesi ve Ortodoks Bizans ?mparatorlu?u'nun dini odak noktas? olmu?tur.

 

1453 y?l?nda, ?stanbul’ u fetheden Osmanl? Türkleri ve Fatih Sultan Mehmed taraf?ndan emredilerek camiye d?nü?türülmü?tür. ?an, sunak, ikonostas ve kurbanl?k gemiler kald?r?lm?? ve bir?ok mozai?in üzerinde s?vanarak kapat?lm??t?r. Osmanl? d?neminde bina i?ine (d?rt minaresi d???nda, mihrap ve minber gibi) ?slami ?zellikler ilave edilmi?tir. 1935 y?l?nda Türkiye'nin laik Cumhuriyeti taraf?ndan müzeye d?nü?türülene kadar cami olarak kalm??t?r. Ayasofya neredeyse 500 y?l boyunca ?stanbul’un ana camii olarak, Sultan Ahmet Camii, ?ehzade Camii, Süleymaniye Camii ve R üstem Pa?a Camii gibi Osmanl? camilerinin ?o?u i?in bir model olarak g?rev yapm??t?r.

?STANBUL BO?AZI

Bo?az K?prüsü ayr?ca 1.Bo?azi?i K?prüsü olarak da bilinir ve Türkiye bo?az?na yay?lan bir k?rüdür. K?prü, Ortak?y (Avrupa yakas?) ve Beylerbeyi (Asya taraf?) aras?nda yer almaktad?r. Yer?ekimi süspansiyonu olu?turan ?elik direkleri ve e?imli ask? ile demirlenmi? asma bir k?prüdür. Aerodinamik güverte zikzak ?elik halatlara as?l?d?r. Bu güvertenin geni?li?i 39 metre, uzunlu?u 1.560 metredir. Kulelerin aras?ndaki mesafe (ana a??kl?k) 1.074 metre (Dünya s?ralamas?nda 13’üncü) ve yol seviyesi üzerindeki yüksekli?i 105 metredir. Deniz seviyesinden k?prünün a??kl??? 64 metredir. 1973 y?l?nda tamamlanan ve Amerika Birle?ik Devletleri d???nda uzun zaman boyunca dünyan?n 4'üncü en uzun asma k?prüsü olmu?tur.

Copyright ? 2014 Grand Dedem Hotel | All Rights Reserved